Giới thiệu Khoa Khoa Ngân hàng. Mã Khoa: 28
2021-2022 - HK03 - Khoa Ngân hàng - Thẩm định giá tài sản - BAF306_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Ngân hàng - Tài trợ dự án - BAF305_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Ngân hàng - Quản trị rủi ro ngân hàng - BAF310_213_1_D01
2021-2022 - HK03 - Khoa Ngân hàng - Hoạt động kinh doanh ngân hàng - BAF301_2131_H01_TA