2021-2022 - HK03 - Khoa Quản trị kinh doanh - Thực tập cuối khóa chuyên ngành Marketing - INT305_2_213_1_D4