2022-2023 - HK01 - Khoa Tài chính - Giới thiệu ngành Tài chính - FIN313_2211_K47