2022-2023 - HK01 - Khoa Tài chính - Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư - FIN310_221_7_L07