2022-2023 - HK01 - Khoa Tài chính - Thực tập cuối khóa ngành Tài chính - Ngân hàng - INT301_221_TCNH_D01