2021-2022 - HK02 - Khoa Kế toán - Kiểm toán - Phân tích dữ liệu kế toán với Python - DAT710_212_8_L22